Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace sportovní zóny STREETPARK – skatepark a pumptrack
Odesílatel Olga Kodysová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2024 10:21:06
Předmět Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:
1. Prosíme o uvedení do souladu velikost asfaltové plochy pumptrackové dráhy. V TZ „SO 106 PUMPTRACK“ je uvedena asfaltová plocha dráhy 237 m2, v souhrnné technické zprávě „REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU – STREETPARK II. ETAPA“ je plocha 228,1 m2. Ovšem v rozpočtu SO 106 Pumptrack je plocha 264 m2 (Pol9). Co platí?

2. Chápeme správně, že mezi SO 106 pumptrack a SO 101 skatepark bude umístěna vsakovací galerie 1 (SO 502)? Žádáme tedy o ujištění, zdali zadavatel při realizaci nepožaduje zhotovení dvou vsakovacích košů, tak jak je uvedeno v rozpočtu SO 106 Pumptrack, pol 12. Pokud ne, žádáme o vypuštění dané položky. S ohledem na stávající jednotnou kanalizaci a veřejné osvětlení na výkrese „Situace DK“ se jeví tyto koše jako bezpředmětné.

Odpověď zadavatele:
1. V souhrnné technické zprávě jde o "zastavěnou plochu" - půdorysný průmět plochy, který nezohledňuje klopení a vlnitý průběh dráhy. Rozvinutá plocha je tedy vyšší a její výměra je v rozpočtu. Pro stanovení nabídkové ceny platí výměra uvedená v rozpočtu.

2. Vsakovací galerie je dimenzována pro zasakování dešťové vody skateparku. Pro zasakování vody z pumptracku jsou navrženy dva vsakovací koše. Protože nebyla přesně známá etapizace, bylo zasakování rozděleno zvlášť pro každý objekt. Vypuštění položky není možné.

Toto vysvětlení nezakládá důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Olga Kodysová
MěÚ Žďár nad Sázavou