Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace sportovní zóny STREETPARK – skatepark a pumptrack
Odesílatel Olga Kodysová
Organizace odesílatele Město Žďár nad Sázavou [IČO: 00295841]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2024 14:38:29
Předmět Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 3

Dotaz:
A) Zadavatel ve výzvě uvádí, že chce zahájit stavební práce v roce 2025. Kdy předpokládá podpis smlouvy?
V ní je uvedeno "III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III.1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy a předání staveniště, nejpozději do 5 pracovních dnů."
Bude tedy podpis smlouvy až v roce 2025, tak aby se práce zahájily v březnu/dubnu, jak zadavatel požaduje?

B) Co se týče SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY. Bude v roce 2025 požádán stavební úřad, aby jej prodloužil, pokud nedojde k zahájení stavby do 2 let od jeho nabytí PM?

Odpověď zadavatele:
A) Podpis smlouvy předpokládáme v roce 2024, po vyhodnocení výběrového řízení. Toto neodporuje ustanovení čl. III.1. návrhu smlouvy, neboť pro započetí běhu lhůty 5 dnů pro zahájení prací musí být splněny dvě podmínky současně: 1. podpis smlouvy, 2. předání staveniště. Termín předání staveniště je definován v čl. III. 6. návrhu smlouvy následovně: „Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.“ Předpokládáme tedy, že pokud by měla být stavba realizována až v r. 2025, dojde i k předání staveniště až v r. 2025, ačkoliv smlouva může být uzavřena v r. 2024.

B) Ano, zadavatel počítá s nutností prodloužení platnosti stavebního povolení, pokud nedojde k zahájení stavby do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení.